Vedtægter i Sorø Svømmeklub i Sorø kommune, 3 Maj 2018

§ 1 Foreningens formål

Målet med foreningen er at sætte fokus på svømning som idræt. At tilbyde og facilitere svømning som motions og idrætsform.

Visionen er at øge:
1. vandsikkerheden
2. sundheden
3. at få øget fokus på svømme faciliteter
4. at øge muligheden for skolesvømning

§ 2 Medlemskreds

Stk. 1 Som medlemmer kan optages alle interesserede
Stk. 2 Medlemmerne deltager i klubbens aktiviteter på eget ansvar
Stk. 3 Indmeldelse sker ved registrering på hjemmesiden med betalingskort
Stk. 4 Udmeldelse sker ved afregistrering på hjemmesiden
Stk. 5 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves ved indmeldelse samt efterfølgende 1 gang om året

§ 3 Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt ved opstart af åbent vand sæsonen, når temperaturen er ca. 15 grader, for det meste i Maj måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved email til medlemmerne, det er medlemmernes ansvar at vedligeholde deres kontakt information på websiden.
Stk. 3 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, med aktive betalingskort. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Stk. 4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Godkendelse af budget
7. Valg af formand
8. Valg af næstformand
9. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
10. Valg af 1 revisorer

Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 6 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (én over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.

§ 4 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne giver skriftligt udtryk herfor. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er givet. Indkaldelsesfrist for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 5 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der hvert år vælges 2 medlemmer og hvert andet år 3 medlemmer.
Stk. 2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 4 Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder.
Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 60% af medlemmerne af denne er til stede.

§ 6 Økonomi, regnskab og revision.

Stk. 1 Foreningens regnskabsår er Fra 01.01 til 31.12.
Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab. Stk. 3 Foreningens regnskab føres af kassereren, der også fører foreningens medlemsregister. Stk. 4 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 7 Tegningsregler og hæftelse.

Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen i forbindelse med oprettelse af konto. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2 Salg/pantsætning kan kun finde sted efter godkendelse på foreningens generalforsamling.

§ 8 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 9 Opløsning

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2 Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige foreninger med beslægtede formål i Sorø kommune.